विचार

वारकरी संतांनी अभंगातून सांगितलेले पंढरपूर व पांडुरंग महात्म्य.

डॉ. प्रमोद भीमराव गारोडे
प्राध्यापक व प्रमुख,
पद्‌व्युत्तर मराठी विभाग,
बी. एस. पाटील महाविद्यालय, परतवाडा, जि. अमरावती
सदस्य :- मराठी अभ्यास मंडळ, संगाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती

सदस्य :- वाणिज्य भाषा अभ्यास मंडळ, संगाबा अमरावती विद्यापीठ
सदस्य :- लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे चरित्र साधने प्रकाशन समिती,
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्टन् शासन, मुंबई
सदस्य :- राज्य मराठी अभ्यास मंडळ

About the author

वेब डेस्क महाराष्ट्र माझा वेब डेस्क महाराष्ट्र माझा

Leave a Reply

Leave a Comment