विदर्भ

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार

अमरावती – माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक १ जानेवारी, २०२२ ते ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिध्द झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ असा आहे.

राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-३२ येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

पुरस्कारांची माहिती, अ.क्र. , पुरस्काराचे नाव, पारितोषिक
१) अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार (राष्ट्रस्तरीय)१,००,०००/- लाख रूपये(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
२) बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार, (मराठी), (राज्यस्तर) ,५१ हजार रुपये , (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
३) अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार , (इंग्रजी), (राज्यस्तर),५१ हजार रुपये, (मानचिन्ह वप्रशस्तीपत्र)
४) बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार , (हिंदी), (राज्यस्तर) ,५१ हजार रुपये , (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
५) मी मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार ,(उर्दू) , (राज्यस्तर) ,५१ हजार रुपये , (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
६) यशवंतराव चव्हाण पुरस्कारशासकीय गट (मराठी) (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
७ )पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
८) तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
९) केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर)५१ हजार रुपये(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
१०) समाज माध्यम पुरस्कार (राज्यस्तर)५१ हजार रुपये(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
११) स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्यस्तर)५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
१२) पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार (राज्यस्तर ) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) विभागीय पुरस्कार
१३)दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार,नाशिक विभाग५१ हजार रुपये(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र,या व्यतिरिक्त रुपये १० हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.)
१४)अनंतराव भालेराव पुरस्कार,औरंगाबाद आणि लातूर विभाग,५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
१५)आचार्य अत्रे पुरस्कार,मुंबई विभाग , ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
१६)नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार,पुणे विभाग५१ हजार रुपये(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
१७) शि.म.परांजपे पुरस्कार,कोकण विभाग , ५१ हजार रुपये , (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
१८) ग.गो.जाधव पुरस्कार,कोल्हापूर विभाग , ५१ हजार रुपये ,(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
१९)लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार,अमरावती विभाग , ५१ हजार रुपये , (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
२०) ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार,नागपूर विभाग , ५१ हजार रुपये , (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

About the author

वेब डेस्क महाराष्ट्र वेब डेस्क महाराष्ट्र

Leave a Reply

Leave a Comment